فارسیEnglish

فعالیتهای دبیرستان تابستان 99

بازدید مدیریت ناحیه یک و معاونین آموزشی و پرورشی از روند فعالیتهای دبیرستان 25 فروردین

المپیاد 2020

فعالیت بهمن 2

برگزاری آزمون سنجش و پایش 20 بهمن 98

فعالیتهای بهمن 98

دی 98

فعالیتهای آبان 4

فعالیتهای آبان 3

فعالیتهای آبان 2