فارسیEnglish

برگزاری نمایشگاه هفته سلامت

انجام ازمایشات اسفند ماه وفروردین

آزمایشگاه آذر ماه

نمودار استفاده از آزمایشگاه مرکز فرزانگان

برنامه زمانبندی استفاده از آزمایشگاه

آزمایشگاه مدرسه